Satış sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Gereğince Bilgilendirme Formu

Sağlayıcının isim ve unvanı, açık adresi, telefon ve diğer iletişim bilgileri :

Unvan : Kaşikci (Web Portal Hizmetleri)
Avcılar Vergi Dairesi : 5280423945
Adres : Mustafa Kemal Paşa Mah. Kanarya Sok. No:109/6 Avcılar Istanbul
Telefon : 0850 302 05 05
E­mail : destek@akadumi.com

Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel özellikleri:

İşbu Sözleşme ile verilen hizmetin temel özellikleri;

Akadumi.com tarafından verilen hizmetler aşağıdaki gibidir:

а) akadumi.com mobil uygulama ve web sitesinde listelenme,

b) Online Kayıt hizmeti alma/yönetebilme olanağı,

c) Hizmet,Fiyat,Hakkında Bölümü ve İşletme fotoğraflarını ekleme, yönetme olanağı,

d) Online Kayıt Sistemine ile telefonla çağrı merkezinden gelen randevuları kabul etme ve bunları Kayıt Sistemine ekleme olanağı.

e) Hizmet alıcı işletmenin kendi sayfası üzerinde kendine özel kampanyalarını yaratabilmesi,


Cayma hakkı ve kullanımı:
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ilgili hükümleri uyarınca;

1. 1. Tüketiciler; Hizmet Sağlayıcılar’ın işbu Sözleşme ile hüküm ve şartları belirlenen hizmet satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, sözleşmenin kurulduğu günden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.

2. 2. Tüketicilerin cayma hakkı (i) İlan Sahibi ve/veya Kullanıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara, (ii) çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine, (iii) tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine (iv) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara, (v) malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür,
paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, (vi) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine, (vii) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek- içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine, (viii) elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya İlan Sahibi ve/veya Kullanıcı’ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara, (ix) cayma hakkı süresi sona ermeden önce, İlan Sahibi ve/veya Kullanıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere, ve (x) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz.

3. Tüketicilerin cayma hakkını kullanması halinde satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (ondört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan kıymetli evrak ve benzeri her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür.

Kartla Ödeme:

Mesafeli sözleşmelerde ödemenin kredi kartı, banka kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde; 23/2/2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10/03/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

Akadumi.com İş Ortağı Olan Hesapların Kullanımına ilişkin Mesafeli Sözleşme
(“Sözleşme”)

MADDE 1 - Giriş

İşbu Sözleşme’de Hizmet Sağlayıcı tarafından akadumi.com web sitesi (“Web Sitesi”) kanalıyla Hizmet Vericiler’e sunulan hizmetleri Hizmet Alıcılar tarafından Web Sitesi kanalıyla sipariş edilmesi ve bunların satışına ilişkin hüküm ve şartlar belirlenmektedir.

HİZMET SAĞLAYICI BİLGİLERİ HİZMET ALICI BİLGİLERİ

Unvanı: Kaşikci İnşaat (Web Portal Hizmetleri)
Adresi: Mustafa Kemal Paşa Mah. Kanarya Sok. No:109/6 Avcılar/İstanbul
Telefon: 0850 302 05 05
E­mail: destek@akadumi.com
Vergi No: 5280423945

Hizmet Sağlayıcı ve Hizmet Alıcı bundan böyle tek başına “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Bu kapsamda;

Akadumi.com iş ortakları adı altında verilen hizmetler aşağıdaki gibidir:

а) akadumi.com mobil uygulama ve web sitesinde listelenme,

b) Online Kayıt hizmeti alma/yönetebilme olanağı,

c) Hizmet,Fiyat,Hakkında Bölümü ve İşletme fotoğraflarını ekleme, yönetme olanağı,

d) Online Kayıt Sistemine ile telefonla çağrı merkezinden gelen randevuları kabul etme ve bunları Kayıt Sistemine ekleme olanağı.

e) Hizmet alıcı işletmenin kendi sayfası üzerinde kendine özel kampanyalarını yaratabilmesi,

MADDE 2 - Tanımlar

Bu Sözleşme’de aşağıda belirtilen terimler kullanılmaktadır:

1. Hizmet Sağlayıcı – Mustafa Kemal Paşa Mah. Kanarya Sok. No:109/6 Avcılar/İstanbul adresinde mukim Kaşikci Web Portal Hizmetlerini ifade eder.

2. Hizmet Alıcı – Hizmet Sağlayıcı’nın hizmetlerini kullanan ve işbu Sözleşme’deki şartlar çerçevesinde bu hizmetleri sipariş edecek olan, söz konusu hizmetlerin verilmesi için imzalanacak sözleşmenin tarafı olan ve işbu Sözleşme’ye uymakla yükümlü olan her türlü gerçek kişi, işletme veya tüzel kişiyi ifade eder.

3. Kullanıcı – Profesyoneller dışında Web Sitesi’ndeki hesabı kullanarak Hizmet’ten yararlanan kişiyi ifade eder.

5. Hizmet/Hizmetler – Her türlü yasal hakları Hizmet Sağlayıcı’ya ait olan ve Kullanıcı’ya http://www.akadumi.com adresi üzerinde belirli bir bölgedeki spesifik bir kategorinin Profesyonel’ini bulmasına yardım eden web-hizmetini ifade eder.

6. Profesyonel – Herhangi bir kurs, atölye ve workshop alanında hizmet veren ve yukarıda belirtilmeyen eğitim içeriği üretme faaliyetinde bulunan her türlü diğer kurs ve kurumları ifade eder.

7. Profil – Kullanıcılar’a sunulan Hizmet’te yer alan Profesyonel’e ilişkin bilgi ve yorumları ifade eder.

8. Akadumi.com iş ortağı üyeliği – Hizmet Alıcı'nın somut ihtiyaçları dikkate alınarak öngörülen ve işbu Sözleşme’de belirtilen ödeme koşullarının gerçekleşmesini müteakip belirli bir süre için Hizmet Alıcı’nın Profil’inin kullanımına sunulan ek fonksiyonlar grubunu ifade eder. İşbu fonksiyonlar grubuna iş ortağı adı da verilir.

9. Kayıt Sistemi – Her türlü yasal hakları Hizmet Sağlayıcı’ya ait olan ve kullanım hakkının bu Sözleşme ile belirtilen şartlar çerçevesinde Hizmet Alıcı’ya verildiği bilgisayar yazılımını ifade eder. Hizmet Alıcı Kayıt Sistemi’ne Web Sitesi üzerinden ulaşabilir. Kayıt Sistemi, Kullanıcı’nın Web Sitesi üzerinden belirli bir Profesyonelin kursunu, eğitimini veya etkinliğini almasını veya Profesyonel’in Kayıt Sistemi’ne bağımsız olarak hareket eklemesini sağlayan, bu kapsamda Profesyonel’in kendi Kayıt Sistemi’ni yönetebilmesine imkan veren bir sistemdir.

10. Sipariş – Paket siparişi vermek için doldurulan, Hizmet Alıcı tarafından imzalanan, Paket alma koşullarını tanımlayan formu ifade eder. Hizmet Alıcı’nın Sipariş’i geçmesi bu Sözleşme’nin uygulanmasının kabulü anlamına gelir.

11. Ödeme Dönemi – Hizmet Alıcı’nın kendisine sağlanan hizmetler için ödeme yaptığı dönemi ifade eder. Ödeme Dönemi Hizmet Sağlayıcı tarafından belirlenecektir.

Ödeme Dönemi Hizmet Sağlayıcı tarafından belirlenecektir.

MADDE 3 - Sözleşmeleri İmzalama ve Sonlandırma Prosedürü

1. HİZMET ALICI SÖZLEŞME’Yİ OKUDUĞUNU, ANLADIĞINI, HAKLARININ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BİLİNCİNDE OLDUĞUNU KABUL EDER.

2. HİZMET SAĞLAYICI VE HİZMET ALICI, SÖZLEŞME İLE KARARLAŞTIRILAN EDİMLER ARASINDA HİÇBİR ORANSIZLIK BULUNMADIĞINI VE KARŞILIKLI EDİMLERİN İŞİN NİTELİĞİNE UYGUN OLDUĞUNU, SÖZLEŞME KONUSUNA GİREN İŞLEMLER KAPSAMINDA HERHANGİ BİR TECRÜBESİZLİKLERİNİN BULUNMADIĞINI KABUL EDERLER.

3. HİZMET ALICI, SÖZLEŞME KAPSAMINDA YER ALAN İŞLEMLERİN KENDİ MENFAATİNE UYGUN OLDUĞU KONUSUNDA TAM BİR KANAATE VARDIĞINI VE TÜM ŞARTLARA KENDİ ÖZGÜR İRADESİ İLE, HİÇBİR GÜÇLÜK VEYA SIKINTI İÇİNDE OLMADAN, DÜŞÜNEREK, İSTEYEREK VE BİLEREK UYACAĞINI KABUL EDER.

4. HİZMET SAĞLAYICI VE HİZMET ALICI ALICI, SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİNİN HAKSIZ ŞART SAYILABİLECEK BİR ÖZELLİK TAŞIMADIĞINI, MENFAATLER DENGESİ BAKIMINDAN BİR HAKSIZLIK OLMADIĞINI KABUL EDER.

5. İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYARINCA HERHANGİ BİR HAKSIZ ŞART İÇERMEMEKTEDİR. HÜKÜMLER DÜRÜSTLÜK VE İYİNİYET KURALINA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEMEKTE OLUP TÜKETİCİNİN KORUNMASI MEVZUATINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

6. İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ 6098 SAYILI YENİ BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ DE DİKKATE ALINARAK HAZIRLANMIŞTIR. YENİ BORÇLAR KANUNU’NUN 21. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN BAĞLAYICILIK VE İÇERİK DENETİMİ HİZMET ALICI TARAFINDAN YAPILMIŞTIR. İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDEN HİÇBİRİ İŞBU SÖZLEŞME’NİN NİTELİĞİNE VE İŞİN ÖZELLİĞİNE YABANCI (ŞAŞIRTICI ŞARTLAR) NİTELİK TAŞIMAZ. İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ AÇIK VE ANLAŞILIR BİR ŞEKİLDE YAZILMIŞ OLUP BİRDEN ÇOK ANLAMI İFADE ETMEMEKTEDİR.

7. İş ortaklığının Taraflar arasında Sözleşme akdedilmeden önce Hizmet Alıcı işbu Sözleşme’ye göre bir Sipariş verip aşağıdaki yollardan biriyle Hizmet Sağlayıcı’ya imzalı Şiparişi iletir ve Hizmet Sağlayıcı da teslim aldığını teyit eder.

8. İmzalı Sipariş'in fiyatları Hizmet Sağlayıcı tarafından telefonda Hizmet Alıcı'ya sözlü olarak ve Ön Bilgilendirme formunda belirtildiği gibidir. Hizmet Sağlayıcı fiyat listesini tarafların karşılıklı mutabakatı ile değiştirebilir.

9. Hizmet Alıcı Sipariş’i onaylarken Sözleşme’nin geçerlilik süresini seçer. Sözleşme 6 veya 12 aylık dönemler için düzenlenebilir. Sözleşme’nin geçerlilik süresinin sona ermesi üzerine, Taraflar’dan biri Sözleşme’yi uzatmak istemediğini diğer Taraf’a bildirmediği sürece Sözleşme, aksi Taraflarca veya bu Sözleşme kapsamında belirlenmediği sürece, aynı koşullarla ve fesih bildirimi yapılana kadar bir aylık sürelerle yenilenir. Bildirim en geç Sözleşme’nin bitimine 1 ay kala yapılmalıdır.

10. Sipariş’in alınmasından sonra Hizmet Sağlayıcı, Sipariş’i yerine getirmek için gerekli teknik ve insan kaynaklarını kullanarak hizmetleri vermeye başlar.Hizmet Alıcı’dan taahhüt süresince üyelikte kalması koşulu ile Hizmet Aktivasyon Bedeli alınmayacaktır. Hizmet Sağlayıcı tarafından hizmetlerin devreye alınması, Hizmet Alıcı’nın Sipariş’inin kabul edildiği anlamına gelir.

11. Hizmet Alıcı her zaman için Sözleşme’yi Hizmet Sağlayıcı’ya bildirim yaparak tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. Sözleşme, Hizmet Sağlayıcı’nın fesih bildirimini aldığı ilgili ayın sonunda sonlanacaktır. Böyle bir durumda Hizmet Alıcı, Sözleşme’nin feshine kadar tahhakkuk etmiş olan bütün hizmet bedellerini Hizmet Sağlayıcı’ya ödeyecektir. Ayrıca, Sözleşme’nin bu madde kapsamında erken feshi durumunda, Hizmet Sağlayıcı Hizmet Alıcı’dan Madde § 9’da tanımlanan cezai tutarın ödenmesini talep etmek hakkına sahip olacaktır. Hizmet Sağlayıcı’nın cezai tazminatı aşan zararlarını talep etme hakkı saklıdır. Böyle bir durumda Hizmet Sağlayıcı tarafından Hizmet Alıcı’ya Paket hizmetinin gereken şekilde verildiği kabul edilecektir ve Hizmet Alıcı bu nedenle Hizmet Sağlayıcı’dan hiçbir talepte bulunamaz.

12. Hizmet Alıcı’nın Sözleşme’de öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Hizmet Sağlayıcı mahkemeye başvurmaya ve ihbar süresinin uygulanmasına gerek olmaksızın Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak ve tazminatsız sonlandırma hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Hizmet Sağlayıcı Hizmet Alıcı’dan Madde § 9’da tanımlanan cezai tazminat ile ilgili hükümler uygulanacaktır.Hizmet Sağlayıcı’nın cezai tazminatı aşan zararlarını talep etme hakkı saklıdır.

13. İşbu Sözleşme kapsamında belirtilen bildirimlerin alındığı tarih bildirimin Hizmet Sağlayıcı’nın veya Hizmet Alıcı’nın aşağıda belirtilen adreslerinde teslim alındığı tarih olarak kabul edilecektir. Bildirimlerin yazılı olması gerekir, aksi halde bildirimler geçersiz sayılacaktır. Bir belgenin Hizmet Alıcı tarafından Siparişte belirtilen adreste ve Hizmet Sağlayıcı tarafından ise Sözleşme’de belirtilen adreste teslim alınması durumunda Taraflar söz konusu belgenin yazılı olarak gönderildiğini kabul edecektir. Şu kadar ki TTK 18/3 hükümleri saklıdır. Adres değişikliklerinin diğer Taraf’a 10 gün içerisinde bildirilmemesi durumunda bu madde kapsamında belirtilen adreslere yapılan tebligatlar usulüne uygun olarak yapılmış sayılacaktır.

14. Hizmet Alıcı Sipariş’te belirtilen Paket hizmetinin ilgili olduğu Profil’de yer alan bilgi ve materyallerin doğruluğunu ve bu bilgilerin hiçbir yasa hükmünü ve/veya üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini beyan ve taahhüt eder. İşbu beyan ve taahhüte aykırı bir durumun ortaya çıkması halinde 3. kişilerden gelecekler dahil her türlü talepten bizzat Hizmet Alıcı sorumlu olup Hizmet Sağlayıcı’nın rücu hakkı saklıdır.

15. Hizmet Alıcı, Profil oluşturmak veya fonksiyonları üzerindeki blokajı kaldırmak için gerekli materyalleri zamanında temin edecektir. Hizmet Alıcı’nın yukarıda belirtilen materyali Sipariş’in onaylanmasından itibaren 7 işgünü içerisinde temin etmemesi Hizmet Sağlayıcı tarafından hizmetlerin verilmesini durdurmayacaktır. Profil Sipariş geçildiğinde alınan bilgilere veya materyallere dayanarak yayınlanacaktır. Hizmet Alıcı hizmetin bu durumda usulüne uygun olarak verildiğini kabul edeceğini ve bu konuda Hizmet Sağlayıcı’ya herhangi bir talepte bulunma hakkına sahip olmayacağını kabul eder.


16. Taraflar, Hizmet Sağlayıcı’nın hizmet sunumunu gerçekleştireceği Web Sitesi’nin (alan adı da dahil) tasarımını, arayüzlerini, panellerini, görsellerini ve fonksiyonlarını Hizmet Sağlayıcı’nın değiştirebileceği konusunda mutabıktırlar. Taraflar, Web Sitesi’ndeki tasarım ve görsellerin tüm fikri mülkiyet haklarına Hizmet Sağlayıcı’nın sahip olacağı konusunda mutabıktırlar. Hizmet Alıcı’ya ilişkin sunulan bilgilerin Hizmet Sağlayıcı veya bağlı kişi veya şirketleri (ana ortakları veya hakim ortakları) tarafından arşiv, yedekleme, bilgi saklama ve istatistiki sebeplerle işlenebileceğini ve bunların iş geliştirme amacıyla Hizmet Sağlayıcı veya bağlı kişi veya şirketleri (ana ortakları veya hakim ortakları) tarafından iş ortakları ve üçüncü kişiler ile paylaşabileceğini Hizmet Alıcı kabul eder. Taraflar Hizmet Sağlayıcı’nın, hizmet sunumunu gerçekleştireceği Web Sitesi’nde yer alan mecralara Hizmet Sağlayıcı’nın faaliyetleri ile ilgili ve mevzuata uygun tanıtım, reklamlar alabileceği ve verebileceği, blog kanalları açabileceği, forumlara erişim sağlayabileceği konusunda mutabıktırlar.

17. Hizmet, Profiller, Randevu Takvimi ve İş Ortaklığı ile ilgili fonksiyonlara ilişkin telif hakları da dahil her türlü fikri mülkiyet hakları Hizmet Sağlayıcı’ya aittir.

18.Hizmet Sağlayıcı tarafından yapılan tüm işlere ilişkin telif hakları ile fikri mülkiyet hakları ile korunan diğer işlerin ve materyallerin bağımsız parçaları olan unsurlara ilişkin telif hakları oluşturuldukları tarihten itibaren Hizmet Sağlayıcı’ya aittir.

19. Hizmet Alıcı hizmetlerde sergilenen grafik tasarımlarla ve Hizmetlerle ilgili herhangi bir hak sahibi olmayacaktır.

MADDE 4 - Ödeme Şartları

1. Paket hizmetleri için Hizmet Alıcı tarafından ödenecek bedel her bir Sipariş’te belirtilecektir.

2. İşbu hizmetlerin temini için ilk fatura Hizmet Alıcı’nın hizmetleri almaya başladığı tarihten itibaren düzenlenecek olup (“İlk Fatura Tarihi”) müteakip faturalar da İlk Fatura Tarihi’ni takip eden 1 er ay aralıklarla düzenlenecektir. Hizmet Alıcı düzenlenen her bir fatura bedelini fatura düzenlenmesini takip eden 14 gün içerisinde ödemekle yükümlü olacaktır.

3. Hizmet Alıcı’nın Hizmet Sağlayıcı tarafından lisanslı ödeme aracı kuruluşları veya mukim bankaların altyapısını kullanarak oluşturulan online ödeme sistemi ve/veya mail order yoluyla sağladığı kredi kartı bilgileri ile işbu Sözleşme kapsamında Hizmet’in yürürlükte olduğu süre boyunca ya da Sözleşme’nin ilgili hükümleri gereği Sözleşme’nin sona ermesi akabinde düzenleyeceği her bir faturanın tahsilatı otomatik olarak gerçekleştirilecektir. Sözleşme’nin sona ermesi ile birlikte Hizmet Alıcı’nın tahakkuk etmiş başka bir borcu kalmaması halinde otomatik tahsilat sistemi başka bir bildirime gerek kalmaksızın kendiliğinden iptal edilir. Hizmet Alıcı’nın hesabından mükerrer veya sehven bir tahsilat işleminin gerçekleştirilmesi halinde, Hizmet Sağlayıcı’nın Vergi Usul Kanunu uyarınca tutmakla mükellef olduğu hesap kayıtlarının incelenmesine müteakip sehven tahsil edilen bu bedel Hizmet Alıcı’ya iade edilir.

4. Hizmet Sağlayıcı, Hizmet Alıcı’ya kendi takdirinde olmak üzere indirim sağlayabilir (bu indirimin tutarı ve şartları Paket hizmetlerine ilişkin faturada veya başka bir belgede belirtilir). İndirimin temini ve tutarı Hizmet Sağlayıcı tarafından önerilen ek fonksiyonlara bağlıdır. Özellikle bu indirim Hizmet Sağlayıcı’nın kendi web sitesinde (varsa) önerdiği ek fonksiyonları kurmasıyla bağlantılı olabilir. Şüpheye mahal vermemek adına belirtilmelidir ki Hizmet Sağlayıcı tarafından yapılan indirim bunun devamlılık arz edeceği anlamına gelmez. Hizmet Sağlayıcı kendi takdirine bağlı olmak üzere daha önce uyguladığı indirimi her zaman sonlandırma hakkına sahiptir. Böyle bir durumda Hizmet Alıcı’nın hiçbir talep hakkı bulunmamaktadır.

5. Sağlanan indirim yalnızca ek fonksiyonların en az 20 gün süreyle aktif olduğu ödeme dönemi için geçerlidir.

6. Hizmet Sağlayıcı’nın faturalarında belirtilen Paket hizmetlerinin fiyatı, sağlanan indirimler hariç, herhangi bir stopaj veya kesinti yapılmadan KDV dahil bedel üzerinden tam olarak ödenmelidir.

7. Hizmetler için belirtilen ödemenin vadesinde gerçekleştirilmemesi halinde Madde 9 dördüncü bentte tanımlanan cezai tazminata ilişkin hükümler aynen uygulanır. Hizmet Sağlayıcı’nın cezai tazminatı aşan zararlarını talep etme hakkı saklıdır.

MADDE 5 - Verilen Hizmetlerin Türü ve Kapsamı

1. Paket hizmeti, Sipariş’te gösterilen Hizmet Alıcı’nın Profilleri’ne yüklenir.

2. Profiller’inde İş Ortağı hizmetinin aktif hale getirilmesi gereken Hizmet Alıcılar Web Sitesi’ne kaydedilmeli ve ayrıca bu kişiler Hizmet Sağlayıcı tarafından belirtilen şartlar doğrultusunda yetki almalıdır.